Make your own free website on Tripod.com

ספטמבר 2005

עוד תרגיל של גיל

אובדן איזור תעשייה נוסף

יולי 2005

שקיפות - לא בבית ספרנו

יוני 2005

מתדרדים לגרעון

חוסר מנהיגות

מחיר אובדן המובלעת: הכפלת צפיפות הדיור בשכונה מ"ה

מאי 2005

מה נשתנה ?

מחדל החינוך של ליבנה

אפריל 2005

לב שלם

מעורבות תושבים?

כל הכבוד

מרץ 2005

ללכת עם - להרגיש בלי

שהם טורס

הקרב על המובלעת

פברואר 2005

מבול של פליירים

אמפוטנציה ביצועית

גן החבל - המועצה נגררת